My Cart

Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup od 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.1hodinky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


Vymezení pojmů :

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je provozovatel Internetového obchodu 1hodinky.cz, společnost Libro watches, s.r.o. se sídlem na ul. Kostelní 2015/36, 741 01 Nový Jičín, IČ:04101502, DIČ: CZ04101502, spol. registrovaná u u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 62360, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě 1hodinky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (1hodinky.cz) a kupujícího (zákazník). Prodávající neručí za případné chyby v popisu produktů.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu 1hodinky.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
2. Okamžikem odeslání objednávky je uzavřena kupní smlouva.
3. Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při potvrzení objednávky.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
7. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu 1hodinky.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
8. Prodávající má právo zružit objednávku kvůli nedodržení podmínek dodavatele zboží, výrazné změny ceny zboží u dodavatele, zboží se již nevyrábí, je vyprodáno nebo při poškození zboží před odesláním kupujícímu. Má však povinnost oznámit co nejdříve tuto skutečnost kupujícímu.


V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.


Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.


Zrušením potvrzené závazné objednávky ještě před vyzvednutím zboží, které je předmětem objednávky a nebo nevyzvednutím zboží, které bylo závazně objednáno se kupující dopouští neoprávněného odstoupení od kupní smlouvy. Na základě tohoto odstoupení prodávajícímu vzniká škoda včetně poštovného. Prodávající je tedy oprávněn konkrétní částku po kupujícím vymáhat. Další komunikace je poté převedena na právní oddělení internetového obchodu 1hodinky.cz


Práva z vadného plnění + Reklamační řád:


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).


1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu 1Hodinky.cz a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@1hodinky.cz a kontaktní adrese Libro watches s.r.o., Beskydská 151, Nový Jičín, 74101.
3. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu. Je-li to možné a vhodné. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.

4. Zboží zašlete na výše uvedenou adresu s kopií faktury a popisem závady.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,


 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.


Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Spotřebitel si zkontroluje zboží při převzetí od zásilkové služby a případné poškození, chybějící dokumenty, či příslušenství, hlásí co nejdříve prodávajícímu. V opačném případě, se zásilka považuje za kompletní a v pořádku doručenou.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky, včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.


Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
 • pokud použije kupující výrobek k jiným než určeným účelům
 • opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží
 • chybnou obsluhou v rozporu s manuálem či instrukcemi ke zboží
 • neodborným nebo neoprávněným zásahem, tedy vzniku vady v důsledku nekvalifikované opravy, jakož i použitím či údržbou, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.
 • v případě mechanického poškození vinou kupujícího
 • poškozením způsobené nadměrným a nevhodným užíváním
 • zanedbáním péče o zboží, či poškození způsobené ”vyšší mocí”.
 • záruka se nevztahuje na výměnu baterie (u hodinek)


Životnost baterie se počítá od okamžiku vložení do hodinek ve výrobním závodě a slouží výhradně pro kontrolní účely. Na výměnu baterie se záruka nevztahuje, ale baterii Vám ochotně na požádání vyměníme. Baterii hodinek si můžete nechat vyměnit i v kvalitním hodinářství v okolí Vašeho bydliště. U vodotěsných hodinek požadujte tlakovou zkoušku vodotěsnosti. Za vodotěsnost hodinek po výměně baterie zodpovídá servis, který tuto službu vykonal.


Upozornění: pravidelně kontrolujte a dotahujte šroubky spojující řemínek s pouzdrem hodinek a šroubky vespod pouzdra.

Vadu je kupující povinen notifikovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tj. v řádu několika dní po jejich zjištění. V opačném případě se může stát, že reklamace nebude prodejcem uznána.


Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.


Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.


Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.


Běh lhůty 30-ti dní je od dne přijetí zboží k reklamaci. Lhůta pro vyřízení reklamací je pozastavena v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.


Novela zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) přinesla novinku v oblasti spotřebitelských vztahů, konkrétně možnost mimosoudního řešení sporů.


Platforma ADR

Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.


Platforma ODR

Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.


Jak reklamovat zboží?


 1. Zboží pošlete nejlépe s originální krabičkou a brožurou na adresu v kontaktech.
 2. Do balíku vložte kopii faktury a popis závady.Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu se všemi štítky a foliemi poslat zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží a úspěšné kontrole, prodávající kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 14-ti dnů.


V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.


Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:
1.) poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2.) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3.) dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4.) dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5.) dodávku novin, periodik a časopisů,
6.) softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)
7) na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a reklamačním řádem.

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží, které bylo objednáno a následně naskladněno, při kontrole neodpovídá stavu (poškození při přepravě od dodavatele) nebo specifikům (jiné vlastnosti, vzhled a rozměry) zboží, které bylo objednáno. Dále má právo zrušit objednávku kvůli nedodržení podmínek dodavatele zboží, výrazné změny ceny zboží u dodavatele, ukončení výroby a nedostupnost.


Prodávající také zákazníkovi hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení. Poštovné při vrácení produktu pak platí kupující.


V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ při vyplnění objednávky), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Nepřevzetí zásilky:

1. Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku.
Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku, zákazníkem vyzvednuta, stejně tak, nebude-li zboží osobně vyzvednuto na základně domluvy, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou postoupeny specializované společnosti k vy­máhání včetně všech nákladů s tím spojených.

2. Při objednávce je nutno uvádět pravdivě své údaje. V případě lživě uvedeného jména či adresy, na níž bude doručeno zboží, které se posléze vrátí prodejci zpět (týká se i nezaplacení částky za zboží na účet prodejce), bude daná osoba vyhledána dle IP adresy a dluh bude kompletně vymáhán.

Závěrečná ustanovení:

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu 1Hodinky.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. V případě uložení hodinek od zákazníka ve skladu internetového obchodu 1Hodinky.cz a nejedná-li se o reklamaci, nebo placenou opravu, na které bylo vše předem domluveno, bude účtováno skladné ve výši 1000 Kč s dph měsíčně.