Vrácení zboží do 14 dnů

Máte-li zájem o vrácení nového a kompletního zboží do 14-ti dní od převzetí, prosím vyplňte a vytiskněte Formulář pro vrácení zboží, který najdete níže:
(dokument doporučujeme stáhnout a následně vyplnit):

Formulář ve formátu MS Word
Formulář v pdf


Veškeré informace pro vrácení zboží jsou také na faktuře, včetně adresy.

Informace z obchodních podmínek:

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu se všemi štítky a foliemi poslat zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží a úspěšné kontrole, prodávající kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 14-ti dnů.


V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.


Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na:
1.) poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2.) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3.) dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4.) dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5.) dodávku novin, periodik a časopisů,
6.) softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem)
7) na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a reklamačním řádem.

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží, které bylo objednáno a následně naskladněno, při kontrole neodpovídá stavu (poškození při přepravě od dodavatele) nebo specifikům (jiné vlastnosti, vzhled a rozměry) zboží, které bylo objednáno. Dále má právo zrušit objednávku kvůli nedodržení podmínek dodavatele zboží, výrazné změny ceny zboží u dodavatele, ukončení výroby a nedostupnost.


Prodávající také zákazníkovi hradí náklady na nejlevnější dopravu při doručení. Poštovné při vrácení produktu pak platí kupující.


V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ při vyplnění objednávky), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.